Ospravedlňujeme sa, ale v súčasnej dobe nie je možné nakúpiť digitálne a fyzické tovary naraz.

Obchodné podmienky Bontonland.cz

1. Základné ustanovenia

Všeobecné obchodné podmienky zverejnené na tejto stránke (ďalej tiež len VOP) platia pre nakupovanie prostredníctvom e-shopu www.Bontonland.cz a sú súčasťou uzatvorenej kúpnej zmluvy. Prevádzkovateľom internetového obchodu Bontonland.cz je spoločnosť Supraphon Entertainment , as, so sídlom Palackého 740/1, 110 00, Praha 1, zapísaná na Mestskom súde v Prahe, oddiel B, vložka 24409, IČO: 08166820, DIČ: CZ08166820, číslo účtu: 264 631 746/0300. VOP bližšie upravujú vzťahy medzi kupujúcim a predávajúcim v oblasti predaja tovaru medzi spoločnosťou Supraphon Entertainment , as. (ďalej tiež len "predávajúci") a jej obchodnými partnermi (ďalej tiež len "kupujúci").   

Kupujúci má k týmto VOP prístup a má teda možnosť sa s nimi pred vlastným uskutočnením objednávky zoznámiť. Podaním objednávky kupujúci potvrdzuje, že sa s týmito VOP - ktorých súčasťou je aj reklamačný poriadok - zoznámil a že s nimi súhlasí. 

Všetky zmluvné vzťahy sú uzavreté v súlade s právnym poriadkom Slovenskej republiky. Ak je zmluvnou stranou spotrebiteľ, riadia sa vzťahy neupravené obchodnými podmienkami občianskym zákonníkom (č. 89/2012 Zb.) A zákonom o ochrane spotrebiteľa (č. 634/1992 Zb.). Ak je zmluvnou stranou nie spotrebiteľ, riadia sa vzťahy neupravené obchodnými podmienkami občianskym zákonníkom (č. 89/2012 Zb.).

2. Vymedzenie pojmov

Spotrebiteľská zmluva je zmluva kúpna, zmluva o dielo, prípadne iné zmluvy, ak zmluvnými stranami sú na jednej strane spotrebiteľ a na druhej strane dodávateľ.

Predávajúcim je osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení zmluvy koná v rámci svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti. Je to podnikateľ, ktorý priamo alebo prostredníctvom iných podnikateľov dodáva kupujúcemu výrobky alebo poskytuje služby. Vo vzťahoch, na ktoré sa vzťahujú tieto VOP, je ním:
Supraphon Entertainment , as, so sídlom Palackého 740/1, 110 00, Praha 1, zapísaná na Mestskom súde v Prahe, oddiel B, vložka 24409, IČO: 08166820, DIČ: CZ08166820, číslo účtu: 470950/5500, Raiffeisenbank as

Zákazníkom nášho internetového obchodu je kupujúci. Vzhľadom k platnej právnej úprave sa rozlišuje kupujúci, ktorý je spotrebiteľom, a kupujúci, ktorý spotrebiteľom nie je.

Kupujúci spotrebiteľ alebo len spotrebiteľ je osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení zmluvy nejedná v rámci svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti. Je to fyzická alebo právnická osoba, ktorá nakupuje výrobky alebo užíva služby za iným účelom ako pre podnikanie s týmito výrobkami alebo službami.

Kupujúci, ktorý nie je spotrebiteľom (ďalej len "kupujúci nie spotrebiteľ"), je osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení zmluvy koná v rámci svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti a ktorá nakupuje výrobky či využíva služby za účelom svojho podnikania s týmito výrobkami alebo službami. Tento kupujúci sa riadi obchodnými podmienkami v rozsahu, ktoré sa ho týkajú a obchodným zákonníkom.

Kupujúci podaním objednávky potvrdzuje, že sa zoznámil s týmito VOP, že s nimi výslovne súhlasí, a to v znení platnom a účinnom v momente odoslania objednávky. 

 

3. Kúpna zmluva - objednávanie a ceny

Kupujúci odovzdá predávajúcemu kontaktné údaje, ktoré sú nutné pre bezproblémové vybavenie objednávky. Prípadne tiež doplnia údaje, ktoré požaduje na uvedenie v nákupných dokladoch.

Kupujúci si je vedomý, že mu kúpou produktov, ktoré sú v obchodnej ponuke Supraphon Entertainment , as nevznikajú žiadne práva na používanie registrovaných značiek, obchodných názvov, firemných log, ai. Supraphon Entertainment alebo zmluvných partnerov Supraphon Entertainment , ak nie je v konkrétnom prípade osobitnej zmluvou dohodnuté inak.

Zmluvu môže Kupujúci uzavrieť tak, že prijme návrh na uzavretie zmluvy na webe prevádzkovanom firmou Supraphon Entertainment , as. tým, že požadované plnenie (tovar, či elektronický obsah) vloží do košíka príp. zakúpi metódou express. Než Kupujúci záväzne potvrdí objednávku, má Kupujúci právo meniť ako požadované plnenie, dopravu i spôsob úhrady, teda skontrolovať všetky údaje, ktoré do objednávky vložil. Kúpna zmluva vzniká odoslaním objednávky Kupujúcim po zvolení dopravy a spôsobu úhrady a prijatím objednávky Supraphon Entertainment , za prípadné chyby pri prenose dát Supraphon Entertainment nenesie zodpovednosť. Uzatvorenie zmluvy Supraphon Entertainment bezodkladne potvrdí Kupujúcemu informatívnym emailom na Kupujúcim zadaný email. Tento informačný email nemá žiadny vplyv na uzatvorenie kúpnej zmluvy.

Na účely kúpnej zmluvy je platná ponuka tovaru vrátane kúpnej ceny zverejnenej na serveri v čase odoslania objednávky kupujúcim. Podmienkou platnosti elektronickej objednávky je vyplnenie všetkých predpísaných údajov a náležitostí v objednávkovom formulári. Ak požaduje zákazník nižšiu cenu, môže o nej požiadať elektronicky, telefonicky alebo osobne - avšak vždy pred tým, než podá objednávku.

Podanie objednávky tovar je možné nasledujúcimi spôsobmi:

Zmluva je uzatváraná v českom jazyku, ak tomu nebránia okolnosti na strane predávajúceho alebo kupujúceho, možno zmluvu uzavrieť aj v inom pre strany zrozumiteľnom jazyku.

Ceny sú konečné, tj. Vrátane DPH, popr. všetkých ďalších daní a poplatkov, ktoré musí spotrebiteľ pre získanie tovar zaplatiť. Súčasťou dodávky je vždy riadny daňový doklad - faktúra , ktorá bude kupujúcemu doručená vnútri zabaleného tovaru (ak sa nedohovorí predávajúci s kupujúcim inak). Kupujúci má možnosť sa pred vykonaním objednávky oboznámiť so skutočnosťou, po akú dobu zostáva ponuka alebo cena v platnosti.

 

4. Rozpor s kúpnou zmluvou

V prípade, že vec pri prevzatí kupujúcim nie je v zhode s kúpnou zmluvou (ďalej len rozpor s kúpnou zmluvou), má kupujúci právo na to, aby predávajúci bezplatne a bez zbytočného odkladu vec uviedol do stavu zodpovedajúceho kúpnej zmluve, a to podľa požiadavky kupujúceho buď výmenou veci, alebo jej opravou; nie je takýto postup možný, môže kupujúci požadovať primeranú zľavu z ceny veci alebo od zmluvy odstúpiť. To neplatí, ak kupujúci pred prevzatím veci o rozpore s kúpnou zmluvou vedel alebo rozpor s kúpnou zmluvou sám spôsobil. Rozpor s kúpnou zmluvou, ktorý sa prejaví v priebehu šiestich mesiacov odo dňa prevzatia veci, sa považuje za rozpor existujúci už pri jej prevzatí, ak to neodporuje povahe veci alebo pokiaľ sa nepreukáže opak.

Rozporom s kúpnou zmluvou sa najmä rozumie, že predávaná vec nemá kvalitu a úžitkové vlastnosti zmluvou požadované, predávajúcim, výrobcom alebo jeho zástupcom popisované, alebo na základe nimi vykonávanej reklamy očakávané, poprípade akosť a úžitkové vlastnosti pre vec takého druhu obvyklé, že nezodpovedá požiadavkám právnych predpisov, nie je v tomu zodpovedajúcom množstve, miere alebo hmotnosti a nezodpovedá účelu, ktorý predávajúci pre použitie veci uvádza alebo pre ktorý sa vec obvykle používa.

 

Podstatné porušenie zmluvy

Ak je chybné plnenie podstatným porušením zmluvy, má Kupujúci právo:

 • na odstránenie vady dodaním nové veci bez vady alebo dodaním chýbajúce veci, pokiaľ to nie je vzhľadom k povahe vady neprimerané, ale ak sa vada týka len súčasti veci, môže Kupujúci požadovať len výmenu súčasti; ak to nie je možné, môže odstúpiť od zmluvy. Ak je to však vzhľadom k povahe vady neúmerné, najmä ak možno vadu odstrániť bez zbytočného odkladu, má kupujúci právo na bezplatné odstránenie vady;
 • na odstránenie vady opravou veci,
 • na primeranú zľavu z kúpnej ceny, alebo
 • odstúpiť od zmluvy.

Kupujúci oznámi Supraphonu Entertainment , aké právo si zvolil, pri oznámení vady, alebo bez zbytočného odkladu po oznámení vady. Vykonanú voľbu nemôže Kupujúci zmeniť bez súhlasu Supraphonu Entertainment ; to neplatí, žiadal ak Kupujúci opravu vady, ktorá sa ukáže ako neopraviteľná. Neodstráni Ak Supraphon Entertainment vady v primeranej lehote alebo ak oznámia Kupujúcemu, že vady neodstráni, môže Kupujúci požadovať namiesto odstránenia vady primeranú zľavu z kúpnej ceny, alebo môže od zmluvy odstúpiť. Nezvolia Ak si Kupujúci svoje právo včas, má práva ako v prípade nepodstatného porušenia zmluvy - viď nižšie.

Kupujúci-spotrebiteľ má právo na primeranú zľavu aj v prípade, že mu Supraphon Entertainment nemôže dodať novú vec bez vád, vymeniť jej súčasť alebo vec opraviť, ako aj v prípade, že Supraphon Entertainment nenapraví v primeranom čase, alebo že by vykonanie nápravy spotrebiteľovi pôsobilo značné ťažkosti.

 

Nepodstatné porušenie zmluvy

Ak je chybné plnenie nepodstatným porušením zmluvy, má Kupujúci právo na odstránenie chyby, alebo na primeranú zľavu z kúpnej ceny.

Dokiaľ Kupujúci neuplatní právo na zľavu z kúpnej ceny alebo neodstúpi od zmluvy, môže Supraphon Entertainment dodať to, čo chýba, alebo odstrániť právne vadu. Iné chyby môže Supraphon Entertainment , as odstrániť podľa svojej voľby opravou veci alebo dodaním nové veci. 

Neodstráni Ak Supraphon Entertainment vadu veci včas alebo vadu veci odmietne odstrániť, môže Kupujúci požadovať zľavu z kúpnej ceny, alebo môže od zmluvy odstúpiť. Vykonanú voľbu nemôže Kupujúci zmeniť bez súhlasu Supraphon Entertainment . 

Právo na dodanie nové veci, alebo výmenu súčasti má Kupujúci aj v prípade odstrániteľné vady, ak nemôže vec riadne užívať pre opakovaný výskyt vady po oprave alebo pre väčší počet vád. V takom prípade má Kupujúci aj právo od zmluvy odstúpiť. 

Pri dodaní nové veci vráti Kupujúci Supraphon Entertainment na jej náklady vec pôvodne dodanú. 

Neoznámil Ak Kupujúci vadu bez zbytočného odkladu po tom, čo ju mohol pri včasnej prehliadke a dostatočné starostlivosť zistiť, súd mu právo z chybného plnenia neprizná. Ak sa jedná o skrytú vadu, platí to isté, ak nebola vada oznámená bez zbytočného odkladu po tom, čo ju Kupujúci mohol pri dostatočnej starostlivosti zistiť, najneskôr však do dvoch rokov po odovzdaní veci. 

Zárukou za akosť sa Supraphon Entertainment zaväzuje, že vec bude po určitú dobu spôsobilá na použitie pre obvyklý účel alebo že si zachová obvyklé vlastnosti. Tieto účinky má aj uvedenie záručnej doby alebo doby použiteľnosti veci na obale alebo v reklame. Záruka môže byť poskytnutá aj na jednotlivú súčasť veci. 

Záručná doba beží od odovzdania veci Kupujúcemu; ak bola vec podľa zmluvy odoslaná, beží od dôjdenia veci do miesta určenia. 

Kupujúci nemá právo zo záruky, spôsobila Ak vadu po prechode nebezpečenstva škody na veci na Kupujúceho vonkajšiu udalosť.  

 

5. Odstúpenie od zmluvy, zrušenie objednávky

Spotrebiteľ má právo odstúpiť od zmluvy v lehote štrnástich dní. Lehota podľa prvej vety plynie odo dňa uzavretia zmluvy a ak ide o

 • kúpnu zmluvu, odo dňa prevzatia tovaru,
 • zmluvu, ktorej predmetom je niekoľko druhov tovaru alebo dodanie niekoľkých častí, odo dňa prevzatia poslednej dodávky tovaru, alebo
 • zmluvu, ktorej predmetom je pravidelná opakovaná dodávka tovaru, odo dňa prevzatia prvé dodávky tovaru.

Kupujúci spotrebiteľ má právo odstúpiť od kúpnej zmluvy do 14 dní a už odoslané či ním prijatý tovar vrátiť najlepšie v neporušenom stave a najlepšie v neporušenom obale na vlastné náklady - má teda právo odstúpiť (písomne) od uzatvorenej kúpnej zmluvy bez udania dôvodov a bez akejkoľvek sankcie .

 •  odoslať list (v písomnej forme na adresu predávajúceho alebo v elektronickej forme na adresu operator@bontonland.cz ) s informáciou o úmysle odstúpiť od kúpnej zmluvy (tj. "Odstupujem týmto od kúpnej zmluvy ...") prípadne list osobne doniesť na predajňu, pokiaľ možno s uvedením čísla kúpnej zmluvy (čísla faktúry), čísla svojho bankového účtu (ak žiadate o vrátenie zaplatenej kúpnej ceny na účet, inak uveďte svoju adresu pre vrátenie zaplatenej kúpnej ceny pomocou zloženky), dáta a svojho podpisu,
 • tovar je nutné doručiť na adresu Supraphon Entertainment as, Jeremiášova 947/16, Praha 13, PSČ 15500.Do adresáta prosíme uviesť Reklamácia Bontonland.cz. Prilozte kópií uvedeného listu; tovar odosielané späť na adresu predávajúceho by malo byť byť v pôvodnom nepoškodenom obale, nerozbalený, bez známok použitia, musí byť nepoškodený a kompletný, pokiaľ možno spolu s kópiou dokladu o zaplatení; tovar sa nesmie posielať na dobierku (v takomto prípade nebude vyzdvihnutý); doporučujeme tovar poistiť; tovar je tiež možné osobne doniesť na predajňu odkiaľ bude vrátený na adresu internetového obchodu, 
 • pri splnení všetkých vyššie uvedených podmienok pre vrátenie tovaru zašleme peniaze za tovar alebo ich časť (zodpovedajúcu kúpnej cene zaplatenej za tovar ponížených o sumu úmernú opotrebenie, resp. o skutočne vynaložené náklady spojené s vrátením tovaru) prevodom na kupujúcim uvedený bankový účet alebo zloženkou na kupujúcim uvedenú adresu, a to najneskôr do 30 pracovných dní po fyzickom obdržaní tovaru,
 • v prípade nesplnenia niektorej z vyššie uvedených nevyhnutných podmienok nebude kupujúci môcť akceptovať odstúpenie v náhradnej lehote od zmluvy ( 15 - 21 dní) poskytnuté zo strany predajcu a tovar bude vrátený na náklady predávajúceho späť; predávajúci je v takomto prípade oprávnený účtovať kupujúcemu prípadné ďalšie vzniknuté náklady.

Kupujúci nemôže odstúpiť od zmlúv v týchto prípadoch:

 • i. na poskytovanie služieb, ak s ich plnením bolo s jeho súhlasom začaté pred uplynutím lehoty 14 dní od prevzatia plnenia,
 • ii . na dodávku tovaru alebo služieb, ktorých cena závisí na výchylkách finančného trhu nezávisle na vôli dodávateľa,
 • iii . na dodávku tovaru upraveného podľa priania spotrebiteľa alebo pre jeho osobu, ako aj tovar, ktorý podlieha rýchlej skaze, opotrebovaniu alebo zastaraniu,
 • iv . na dodávku audio a video nahrávok a počítačových programov, ak porušil spotrebiteľ ich originálny obal,
 • v. na dodávku novín, periodík a časopisov,
 • vi . spočívajúcich v hre alebo lotérii.

Spotrebiteľ ďalej nemôže odstúpiť od zmluvy, ktorej predmetom je tovar, ktorý nemôže byť pre svoj charakter vrátený ako vyplýva sa smernica Európskeho parlamentu a Rady 97/7 / ES, o ochrane spotrebiteľa vzhľadom na zmluvy na diaľku.

V prípade, že s tovarom boli kupujúcemu dodané zdarma darčeky, je kupujúci povinný v prípade odstúpenia od zmluvy vrátiť aj tieto poskytnuté darčeky.

Predávajúci si vymedzuje právo na odstúpenie:

V prípade, že cena tovaru ponúkaného na eshope je veľmi rozdielna od bežnej predajnej ceny tohto tovaru, alebo ak došlo pri preceňovaní ceny tovaru k očividné chybe (týmto sa myslí viac ako 40% rozdiel ceny od bežnej na trhu) má predávajúci právo od kúpnej zmluvy odstúpiť.

V prípade, že je tovar na internetovom obchode označené ako "Výpredaj: ÁNO", ide o výpredajové tovaru za zníženú cenu v obmedzenom množstve - u tohto tovaru nedá zakúpiť viac kusov než je aktuálna skladová zásoba. V prípade, že dôjde k vyčerpaniu skladové zásoby tovaru, vyhradzuje si predajca právo na odstúpenie od kúpnej zmluvy u objednávok, ktoré už nemožno uspokojiť. Objednávky sa vybavujú vždy v poradí, v akom sú zaznamenané.

6. Cena ua dodací termín u predobjednávky

Rovnako ako u datumu, cena tovaru je do vydania orientačná. V drvivej väčšine prípadov sa cena počas doby predpredaja / rezervácie nemení, ale predajca si vyhradzuje, že ak k zmene napriek tomu dôjde, že včas zákazníka informuje a ten má pri zmene ceny možnosť kedykoľvek predobjednávku zrušiť, ak by mu zmena ceny nevyhovovala.

7. Platobné podmienky a vlastnícke právo

Platbu za objednaný tovar je možné uskutočniť nasledujúcimi spôsobmi:

 • v hotovosti pri osobnom vyzdvihnutí pri prevzatí tovaru (v prípade nákupu v kamenných predajniach ) a to za bežnú cenu (nie internetovú),
 • v hotovosti pri doručení tovaru na dobierku (hotovosť preberá pracovník prepravca),
 • bankovým prevodom
 • transakcií platobnou / kreditnou kartou
 • ďalšími platobnými metódami uvedenými v časti platby

Vlastnícke právo k tovaru prechádza na kupujúceho jeho prevzatím (pod podmienkou zaplatenia kúpnej ceny, prípadne zaplatenie prvej splátky v splátkovom režime). Dňom zaplatenia je deň pripísania čiastky zodpovedajúcej kúpnej ceny vr. DPH na účet predávajúceho alebo prevzatie platby v hotovosti.

 

8. Dodacie podmienky

Tovar je možné zákazníkovi odovzdať nasledujúcimi spôsobmi:

 • zaslanie prostredníctvom Slovenskej pošty službou Balík do Ruky
 • zaslaním prostřednictím prepravných služieb Zásilkovna.cz a GLS
 • osobne v prípade priameho predaja na pobočke. V takom prípade sa predaj neriadi obchodnými podmienkami internetového obchodu a taktiež nie je možné požadovať predaj za internetovú cenu.

Cena za dopravu je uvedená na tejto stránke .

Neúplnú alebo poškodenú zásielku je nutné okamžite oznámiť na adresu operator@bontonland.cz . V prípade poškodenej zásielky je nutné s prepravcom spísať škodový protokol a tento okamžite zaslať predávajúcemu.

 

9. Náklady na použitie komunikačných prostriedkov na diaľku

Kupujúci súhlasí s použitím komunikačných prostriedkov na diaľku pri uzatváraní kúpnej zmluvy. Náklady vzniknuté kupujúcemu pri použití komunikačných prostriedkov na diaľku v súvislosti s uzatvorením kúpnej zmluvy (náklady na internetové pripojenie, náklady na telefónne hovory) si hradí kupujúci sám.

 

10. Otváracia doba

Objednávky prostredníctvom internetového obchodu na adrese www.bontonland.cz je možné podávať 7 dní v týždni 24 hodín denne. Tovar je expedovaný len v pracovných dňoch. Otváracia doba jednotlivých pobočiek je zverejnená pri popise každej pobočky na stránke Predajní .

Pracovný čas eshopu je - pracovné dni od 8:00 - 16:30 hod.

 

11. Záručné podmienky

Na žiadosť spotrebiteľa je predávajúci povinný poskytnúť záruku písomnou formou (záručný list). Ak to umožňuje povaha veci, postačí namiesto záručného listu vydať doklad o zakúpení veci obsahujúci údaje, ktoré musí obsahovať záručný list. Pokiaľ je poskytovaná dlhšia ako zákonná záruka, predávajúci určí podmienky a rozsah predĺženia záruky v záručnom liste. Záručný list musí obsahovať meno a priezvisko, názov alebo obchodné meno predávajúceho, IČO, sídlo, ak ide o právnickú osobu, alebo bydlisko, ak ide o fyzickú osobu.

Záručné podmienky sa riadia Reklamačným poriadkom predávajúceho a platnými zákonnými predpismi Slovenskej republiky. Ako záručný list, v prípade jeho nevydanie, slúži nákupný doklad (faktúra).

 

12. Ochrana osobných údajov

Predávajúci prehlasuje, že všetky osobné údaje, ktoré mu kupujúci odovzdá, budú použité iba k uskutočneniu plnenia objednávky s kupujúcim. V žiadnom prípade nebudú zverejnené ani poskytnuté tretím osobám. Výnimku môžu tvoriť situácie súvisiacej s distribúciou či platobným stykom ohľadom objednaného tovaru. Informácie o zákazníkoch sú uchovávané v súlade s platnými zákonmi Slovenskej republiky, najmä so zákonom o ochrane osobných údajov č. 101/2000 Zb. v znení neskorších dodatkov a predpisov. Kupujúci uzatvorením zmluvy súhlasí so spracovaním a zhromažďovaním svojich osobných údajov v databáze predávajúceho po úspešnom splnení zmluvy a to až do doby jeho písomného vyjadrenia nesúhlasu s týmto spracovaním. Kupujúci má právo prístupu k svojim osobným údajom, právo na ich opravu vrátane ďalších zákonných práv k týmto údajom. Osobné údaje je možné na základe písomnej žiadosti zákazníka vymazať z našej databázy. Osobné údaje zákazníkov sú plne zabezpečené proti zneužitiu. Osobné údaje zákazníkov dodávateľ neodovzdáva žiadne ďalšie osobe. Výnimku predstavujú externí dopravcovia, ktorým sú osobné údaje zákazníkov predávané v minimálnom rozsahu, ktorý je nutný pre doručenie tovaru. Jednotlivé zmluvy sú po svojom uzavretí prevádzkovateľom archivované, a to vo forme elektronickej a sú prístupné len prevádzkovateľovi predajne.

Kupujúci súhlasí, že ním poskytnutá e-mailová adresa môže byť použitá pre zasielanie komerčných oznámení predávajúceho. Kupujúci má však v každý okamih právo ďalšie zasielanie týchto oznámení odmietnuť.

 

13. Mimosúdne riešenie spotrebiteľských sporov

K mimosúdnemu riešeniu spotrebiteľských sporov z kúpnej zmluvy je príslušná Slovenská obchodná inšpekcia, so sídlom Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČO: 000 20 869, internetová adresa: //www.coi.cz

 

14. Evidovanie tržieb

Podľa zákona o evidencii tržieb je predávajúci povinný vystaviť kupujúcemu účtenku. Zároveň je povinný zaevidovať prijatú tržbu u správcu dane online; v prípade technického výpadku potom najneskôr do 48 hodín.

 

15. Záverečné ustanovenia

Tieto obchodné podmienky platia v znení uvedenom na internetových stránkach predávajúceho, v deň uzavretia kúpnej zmluvy. Objednávka spotrebiteľa je po svojom potvrdením ako uzavretá zmluva medzi kupujúcim a predávajúcim archivovaná za účelom jej splnenia a ďalšej evidencie a jej stav je prístupný kupujúcemu. Zmluvu možno uzavrieť v slovenskom jazyku, prípadne aj v iných jazykoch, pokiaľ to nebude dôvodom nemožnosti jej uzatvorenia. Nákupom zákazník súhlasí so zasielaním obchodných oznámení.

Tieto obchodné podmienky spotrebiteľovi umožňujú ich archiváciu a reprodukciu. Momentom uzavretia kúpnej zmluvy kupujúci prijíma všetky ustanovenia obchodných podmienok v znení platnom v deň odoslania objednávky vrátane ceny objednaného tovaru uvedenú v potvrdenej objednávke, ak nebolo v konkrétnom prípade preukázateľne dohodnuté inak.

Tieto podmienky nadobúdajú účinnosť 22. apríla 2016

 

História zmien:

 

 

 

  Zasielanie noviniek, akcií a zliav prednostne na Váš email!
Odoslať

Copyright © 2021 Bontonland.cz.Všechna práva vyhrazena.
Pokud máte jakékoliv dotazy, nebo problémy se zobrazením našich stránek, kontaktujte nás.

Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.