Ospravedlňujeme sa, ale v súčasnej dobe nie je možné nakúpiť digitálne a fyzické tovary naraz.

Reklamačný riad

1. Základné ustanovenia

 Reklamačný poriadok uverejnený na tejto stránke (ďalej tiež len RP) platia pre nakupovanie prostredníctvom e-shopu www.Bontonland.cz a je súčasťou uzatvorenej kúpnej zmluvy. Prevádzkovateľom internetového obchodu www.Bontonland.cz je spoločnosť Supraphon Entertainment , as, so sídlom Palackého 740/1, 110 00, Praha 1, zapísaná na Mestskom súde v Prahe, oddiel B, vložka 24409, IČO: 08166820, DIČ: CZ08166820, číslo účtu: 264 631 746 / 0300.. RP bližšie upravuje vzťahy medzi kupujúcim a predávajúcim v oblasti predaja tovaru medzi spoločnosťou Supraphon Entertainment , as (ďalej tiež len "predávajúci") a jej obchodnými partnermi (ďalej tiež len "kupujúci"). 

Kupujúci má k tomuto RP prístup a má teda možnosť sa s nimi pred vlastným uskutočnením objednávky zoznámiť. Podaním objednávky kupujúci potvrdzuje, že sa s týmto RP - ktorý je súčasťou všeobecných obchodných podmienok - zoznámil a že s ním súhlasí.

Všetky zmluvné vzťahy sú uzavreté v súlade s právnym poriadkom Slovenskej republiky. Ak je zmluvnou stranou spotrebiteľ, riadia sa vzťahy neupravené reklamačným poriadkom občianskym zákonníkom (č. 40/1964 Zb.) A zákonom o ochrane spotrebiteľa (č. 634/1992 Zb.). Ak je zmluvnou stranou podnikateľ, riadia sa vzťahy neupravené reklamačným poriadkom obchodným zákonníkom, č. 513/1991 Zb., Všetko v znení noviel.

2. Vymedzenie pojmov

Spotrebiteľská zmluva je zmluva kúpna, zmluva o dielo, prípadne iné zmluvy, ak zmluvnými stranami sú na jednej strane spotrebiteľ a na druhej strane dodávateľ.

Predávajúcim je osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení zmluvy koná v rámci svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti. Je to podnikateľ, ktorý priamo alebo prostredníctvom iných podnikateľov dodáva kupujúcemu výrobky alebo poskytuje služby. Vo vzťahoch, na ktoré sa vzťahujú tieto VOP, je ním:
Supraphon Entertainment , as, so sídlom Palackého 740/1, 110 00, Praha 1, zapísaná na Mestskom súde v Prahe, oddiel B, vložka 24409, IČO: 08166820, DIČ: CZ08166820, číslo účtu: 470950/5500. Zákazníkom nášho internetového obchodu je kupujúci. Vzhľadom k platnej právnej úprave sa rozlišuje kupujúci, ktorý je spotrebiteľom, a kupujúci, ktorý spotrebiteľom nie je.

Kupujúci spotrebiteľ alebo len spotrebiteľ je osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení zmluvy nejedná v rámci svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti. Je to fyzická alebo právnická osoba, ktorá nakupuje výrobky alebo užíva služby za iným účelom ako pre podnikanie s týmito výrobkami alebo službami.

Kupujúci, ktorý nie je spotrebiteľom (ďalej len "kupujúci nie spotrebiteľ"), je osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení zmluvy koná v rámci svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti a ktorá nakupuje výrobky či využíva služby za účelom svojho podnikania s týmito výrobkami alebo službami. Tento kupujúci sa riadi obchodnými podmienkami v rozsahu, ktoré sa ho týkajú a obchodným zákonníkom.

3. Rozpor s kúpnou zmluvou

V prípade, že vec pri prevzatí kupujúcim nie je v zhode s kúpnou zmluvou (ďalej len rozpor s kúpnou zmluvou), má kupujúci právo na to, aby predávajúci bezplatne a bez zbytočného odkladu vec uviedol do stavu zodpovedajúceho kúpnej zmluve, a to podľa požiadavky kupujúceho buď výmenou veci, alebo jej opravou; nie je takýto postup možný, môže kupujúci požadovať primeranú zľavu z ceny veci alebo od zmluvy odstúpiť. To neplatí, ak kupujúci pred prevzatím veci o rozpore s kúpnou zmluvou vedel alebo rozpor s kúpnou zmluvou sám spôsobil. Rozpor s kúpnou zmluvou, ktorý sa prejaví v priebehu šiestich mesiacov odo dňa prevzatia veci, sa považuje za rozpor existujúci už pri jej prevzatí, ak to neodporuje povahe veci alebo pokiaľ sa nepreukáže opak. Rozporom s kúpnou zmluvou sa najmä rozumie, že predávaná vec nemá kvalitu a úžitkové vlastnosti zmluvou požadované, predávajúcim, výrobcom alebo jeho zástupcom popisované, alebo na základe nimi vykonávanej reklamy očakávané, poprípade akosť a úžitkové vlastnosti pre vec takého druhu obvyklé, že nezodpovedá požiadavkám právnych predpisov, nie je v tomu zodpovedajúcom množstve, miere alebo hmotnosti a nezodpovedá účelu, ktorý predávajúci pre použitie veci uvádza alebo pre ktorý sa vec obvykle používa.

4. Záruka na tovar

Záručná lehota je počítaná odo dňa, keď kupujúci prevzal tovar. Zákonná záručná lehota je 24 mesiacov, predávajúci môže túto záručnú lehotu predĺžiť. V danom prípade je táto informácia uvedená u konkrétneho tovaru v jeho internetovom obchode a tiež na záručnom doklade (faktúre). Ak dôjde k výmene tovaru, začína plynúť nová záruka v dĺžke 24 mesiacov. Po vybavení reklamácie sa záručná doba predlžuje o dobu trvania reklamácie. V prípade zjavne neoprávnenej reklamácie, kde Zjevnost neoprávnenosti musela byť priemernému spotrebiteľovi zrejmá, sa záručná doba nepredlžuje.

Prevzatím tovaru sa rozumie okamih odovzdania tovaru od zamestnanca predávajúceho kupujúcemu alebo odovzdaní tovaru kupujúcemu od prepravcu. Ako doklad o záruke odovzdáva predávajúci kupujúcemu nákupný doklad (faktúru) s uvedením všetkých zákonom daných údajov.

Na žiadosť spotrebiteľa je predávajúci povinný poskytnúť záruku písomnou formou (záručný list). Ak to umožňuje povaha veci, postačí namiesto záručného listu vydať doklad o zakúpení veci obsahujúci údaje, ktoré musí obsahovať záručný list. Pokiaľ je poskytovaná dlhšia ako zákonná záruka, predávajúci určí podmienky a rozsah predĺženia záruky v záručnom liste. Záručný list musí obsahovať meno a priezvisko, názov alebo obchodné meno predávajúceho, IČO, sídlo, ak ide o právnickú osobu, alebo bydlisko, ak ide o fyzickú osobu.

5. Záručné podmienky

Kupujúcemu je odporúčané, aby bezprostredne po prijatí objednávky spolu s dopravcom skontroloval jej vonkajšej stav (neporušenosť obalu, počet zásielok) podľa priloženého prepravného listu. V prípade, že je zásielka zjavne neúplná alebo poškodená, je kupujúci oprávnený odmietnuť prevzatie takejto zásielky. Ak takúto zásielku kupujúci prevezme, je nutné poškodenie či neúplnosť popísať v odovzdávacom protokole dopravcu.

Neúplnú alebo poškodenú zásielku je nutné okamžite oznámiť na adresu operator@bontonland.cz . V prípade poškodenej zásielky je nutné s prepravcom spísať škodový protokol a tento okamžite zaslať predávajúcemu.

Miestom pre uplatnenie reklamácie je predajňa Supraphon Musicpoint , na adrese Jungmannovo nám. 17110 00 Praha 1, v prevádzkovej dobe: Po - Pia: 10:00 - 19:00, So: 10: 00-15: 00, Nie - zatvorené . Reklamovaný tovar môže byť zaslať na adresu skladu predávajúceho prepravnou službou (takýto tovar nesmie byť zaslaný na dobierku, malo by byť poistené, zásielka by mala tiež obsahovať kópiu nákupného dokladu a popis závady či dôvodu reklamácie). Kupujúci si pri reklamácii zvolí preferovaný spôsob vybavenia reklamácie (pozri nižšie). Adresa skladu je Supraphon Entertainment as, Jeremiášova 947/16, Praha 13, PSČ 15500.Do adresáta prosíme uviesť Reklamácia Bontonland.cz. 

Prijatie tovaru na reklamáciu predávajúci kupujúcemu vhodným spôsobom bezodkladne potvrdia (zásadne emailom či osobne na predajni) s uvedením dátumu uplatnenia, čo je obsahom reklamácie a aký spôsob vybavenia reklamácie kupujúci požaduje, a to bez zbytočného odkladu.

Záruka sa nevzťahuje na chyby vzniknuté nesprávnym použitím a neodborným alebo neprimeraným zaobchádzaním ani na prípadné škody v dôsledku toho vzniknuté. Pri elektrických spotrebičov sa záruka nevzťahuje na poškodenia vzniknuté účinkami prepätia v rozvodnej sieti. Záruka sa tiež nevzťahuje na mechanicky vzniknuté poškodenia, na poškodenie v dôsledku použitia v podmienkach, ktoré nezodpovedajú podmienkam určených predávajúcim alebo výrobcom, na vady vzniknuté neodbornou montážou alebo zanedbaním starostlivosti o tovar, alebo nadmerným zaťažením, ktoré je v rozpore s odporúčaniami predajcu alebo výrobcu. Záruku nie je možné uplatniť na škody, ktoré vyplývajú z neodborne úpravy, a na škody spôsobené prírodnými živlami alebo vyššou mocou.

6. Vybavenie reklamácie

V prípade, že sa v priebehu záručnej doby vyskytne vada, má kupujúci, v závislosti od povahy tejto vady, pri uplatnení záruky tieto práva (voľbu má kupujúci):

  • ak ide o vadu odstrániteľnú: právo na bezplatné, riadne a včasné odstránenie vady; právo na výmenu chybného tovaru, ak nie je to vzhľadom k povahe vady neúmerné; a ak nie je ani jeden z predchádzajúcich postupov možný, právo na primeranú zľavu z kúpnej ceny alebo právo odstúpiť od kúpnej zmluvy,
  • ak ide o vadu neodstrániteľnú brániace riadnemu užívaniu tovaru: právo na výmenu chybného tovaru alebo právo odstúpiť od kúpnej zmluvy,
  • ak ide o chyby odstrániteľné vyskytujúce sa vo väčšom počte alebo opakovane a brániace riadnemu užívaniu tovaru (zásadne 3 rovnaké chyby či 4 rôzne chyby): právo na výmenu chybného tovaru alebo odstúpenie od kúpnej zmluvy,
  • ak ide o vady neodstrániteľné, ktoré nebránia riadnemu užívaniu veci a nepožaduje výmenu veci: právo na primeranú zľavu z kúpnej ceny alebo odstúpenie od kúpnej zmluvy.

Predávajúci rozhodne o reklamácii ihneď alebo najneskôr do 3 pracovných dní od prijatia reklamácie. Do tejto lehoty sa nepočíta doba nutná pre odborné posúdenie vady. V prípade uznania reklamácie je predávajúci povinný vyriešiť reklamáciu najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po uplynutí tejto lehoty má kupujúci v prípade nevyriešené reklamácie právo na výmenu tovaru za nový alebo na odstúpenie od kúpnej zmluvy.

Po vybavení reklamácie predávajúci upozorní o ukončení reklamácie kupujúceho buď telefonicky, SMS, alebo e-mailom.

V prípade uznania reklamácie má kupujúci právo na náhradu nákladov s reklamáciou spojených (najmä náklady nutné na doručenie tovaru predávajúcemu). V prípade zjavne neoprávnenej reklamácie, kde Zjevnost neoprávnenosti musela byť priemernému spotrebiteľovi zrejmá, znáša náklady na doručenie tovaru k predávajúcemu aj následné doručenie tovaru ku kupujúcemu sám kupujúci.

7. Záverečné ustanovenia

Tento reklamačný poriadok nadobúda účinnosť dňa 6. 9. 2010 a ruší všetky predchádzajúce ustanovenia a zvyklosti. Predávajúci si vyhradzuje právo zmeniť tento reklamačný poriadok bez predchádzajúceho upozornenia

 

  Zasielanie noviniek, akcií a zliav prednostne na Váš email!
Odoslať

Copyright © 2021 Bontonland.cz.Všechna práva vyhrazena.
Pokud máte jakékoliv dotazy, nebo problémy se zobrazením našich stránek, kontaktujte nás.

Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.